Tryb działania


„ZAKŁAD KOMUNALNY” jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa przede wszystkim
w oparciu o Umowę Spółki z dnia 26.04.1996 roku, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Ustawę z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej, Ustawę z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym, Ustawę z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych oraz w oparciu
o wszelkie inne przepisy prawne, których przestrzeganie jest konieczne.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności Zakład Komunalny Sp. z o.o. jest zobowiązany stosować określone przepisy prawa krajowego i lokalnego:
  •  Zakład Zagospodarowania Odpadów
o   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
o   Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
o   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
o   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach;
o   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów;
o   Umowa wykonawcza z dnia 29 maja 2012 r. zawarta pomiędzy Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. a Gminą Opole na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów;
o    Porozumienie międzygminne z  dnia 21 maja 2013 r. zawarte pomiędzy Gminą Opole a Gminami: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi;
  • Cmentarze Komunalne
o   Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
o   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków;
o   Zarządzenie nr OR-I.0050.387.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych (…);
o   Zarządzenie nr OR.I-0151-619/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Komunalnemu Spółka z o.o. w Opolu wykonywania zadań użyteczności publicznej poprzez świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych zmienione zarządzeniami OR.I-0151-29/06 z dnia 22.12.2006 r., OR.I-186/07 z dnia 03.04.2007 r., OR.I-0151-553/07 z dnia 12.11.2007 r.;
o   Uchwała nr VII/137/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Opole;
o   Uchwała nr LV/824/2014 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny „Centralny” w Opolu;
o   Uchwała nr X/139/2011 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu (regulamin);
o   Zarządzenie NR OR.I.0050.182.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie zasad dokonywania pochówków w Alei Zasłużonych  na Cmentarzu Komunalnym w Opolu przy ul. Cmentarnej;
  • Targowiska Miejskie
o   Umowa nr GI.7321.1.9.2012 dzierżawy targowisk miejskich w Opolu zawarta w dniu 28.06.2012 r.;  
o   Zarządzenie Nr OR-I.0050.241.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych;
o   Zarządzenie Nr 3/2019 Prezesa Zarządu Spółki z.o.o. Zakład Komunalny w Opolu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej na targowiskach miejskich od 1 kwietnia 2019 r.;
o   Uchwała Nr LXXII/780/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu (regulamin w trakcie aktualizacji).
  •  Strefa Płatnego Parkowania
o   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
o   Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw;
o   Uchwała Rady Miasta Opola Nr XIII/203/15 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (z późniejszymi zmianami);
o   Uchwała Rady Miasta Opola Nr XIII/218/15 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy
o   Uchwała Rady Miasta Opola Nr LXVI/1233/18 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;
o   Uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/394/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;
o   Umowa o świadczenie usług publicznych polegających na prowadzeniu strefy płatnego parkowania zawarta w dniu 4 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminem Miastem Opole a Zakładem Komunalnym
Sp. z o.o.; 
  • Produkcja Energii Elektrycznej
o   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne,
o   Ustawa  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
o   Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

  • Holowanie pojazdów 
o   Wieloletnia umowa wykonawcza o powierzeniu podmiotowi wewnętrznemu Gminy Opole wykonywania zadań własnych Gminy Opole w zakresie świadczenia usług usuwania pojazdów z dróg, dróg zlokalizowanych na terenie miasta Opola, prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Miasta Opola oraz utylizacji usuniętych pojazdów;
o   Uchwała Nr XXXVIII/763/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXV/229/96 Rady Miasta Opola w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i powierzenia Spółce świadczenia usług w zakresie usuwania z dróg zlokalizowanych w granicach  miasta Opola na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia dla nich  parkingu strzeżonego;

o   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.); 
o   Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 3486) oraz innymi obowiązującymi.
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
o   Wieloletnia  Umowa Wykonawcza o świadczenie usług publicznych polegających  na tworzeniu
i prowadzeniu stacjonarnych i mobilnych  Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK , mPSZOK), obsługi Miejskich Punktów (MPE)
zawarta w dniu 31.05.2017 roku; 

o   Uchwała Nr XL/806/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 roku o powierzenia Spółce świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi; 
o   Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzona pod nazwą Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 7 marca 2017 tekst jednolity.  Rep. A NR.610/2017;
o   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250).;
o   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987 t.j. poz.1945. z 2017 r. poz.785).

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (14 kwietnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (14 kwietnia 2016, 13:21:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jakubowska (19 lutego 2020, 14:05:37)
Zmieniono: Dodanie nowej podstawy prawnej w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2657