Zakład Zagospodarowania Odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Kontrola przeprowadzona w dn. 05.12.2017 r. przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Przedmiot kontroli:PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychZakres kontroli:Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.Wnioski i zalecenia pokontrolne:Naruszenia i [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 29.09.2017 r. przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Przedmiot kontroli:Instalacje RIPOK, składowisko odpadów, kompostownia pryzmowa.Zakres kontroli:Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska, kontrola jakości danych, kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach i wnoszenia opłat [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 01.06.2017 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu

Przedmiot kontroli:Ocena narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w sektorze gospodarki odpadami.Zakres kontroli:Narażenie pracowników na czynniki biologiczne i chemiczne oraz fizyczne.Badania środowiskowe w zakresie natężenia hałasu, [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 17.10.2016 r. - 08.11.2016 r. przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Przedmiot kontroli:Miejskie Składowisko Odpadów - instalacja RIPOKZakres kontroli:Kontrola dotyczyła realizacji zadań regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [...]

Kontrola przeprowadzona w dn. 11-18.08.2016 r. przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Przedmiot kontroli:Miejskie Składowisko Odpadów - kwatera odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnychZakres kontroli:1. Przestrzeganie warunków określonych w decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska2. Kierunek i sposób [...]

Kontrola z dn. 21-29.03.2016 r. przeprowadzona przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Przedmiot kontroli:Kompostownia pryzmowa odpadów zielonychZakres kontroli:przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym w procesie inwestycyjnymWnioski i zalecenia pokontrolne:Brak zaleceń [...]

Kontrola z dn. 03.12.2015 r. przeprowadzona przez Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Przedmiot kontroli:Zakład Zagospodarowania OdpadówZakres kontroli:Kontrola działalności gospodarczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności dotyczącej odbioru odpadów komunalnych w ramach umów zawartych z Urzędem Miasta [...]

Kontrola z dn. 27.10.2015 - 13.11.2015 prowadzona przez Państwową straż Pożarną w Opolu

Przedmiot kontroli:Miejskie Składowisko OdpadówZakres kontroli:Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ocena zgodności z wymaganiami przeciwpożarowymi rozwiązań technicznych, zastosowanych w obiekcie budowlanym.Wnioski i [...]

metryczka