Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa

Zdjęcie

Na podstawie art. 33 ust. 4a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) informujemy, że „Zakład Komunalny” Sp. z o. o. realizuje projekt partnerski pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej 
z gospodarką odpadami dla mieszkańców Miasta Opola, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice oraz doposażenie PSZOK w Opolu (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w ścieżkę edukacyjną związaną z selektywną zbiórką odpadów. Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie m.in. poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku, poprzez odpowiednie narzędzia kampanii promocyjnych, zaniechanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, zwiększenie stopnia odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych, zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami. Wzmocnienie roli edukacji ekologicznej nastąpi poprzez współpracę i wymianę wiedzy między szczeblami administracji jednostek samorządu terytorialnego i zainteresowanymi stronami z sektora gospodarki odpadami. Kampania informacyjno – edukacyjna prowadzona będzie dla gospodarstw domowych, wszystkich grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy).
Wnioskodawcą - Liderem projektu -  jest Miasto Opole. Partnerami przedsięwzięcia są „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu, Gmina Turawa i Gmina Komprachcice.

metryczka


Wytworzył: Aniela Wojtowicz (4 września 2018)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (4 września 2018, 09:29:04)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jakubowska (16 listopada 2018, 08:47:14)
Zmieniono: zmiana techniczna formy przekazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2053